IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

5W-40

5w40

انتخاب روغن مناسب 5W-40 برای موتور خود.

روغن موتور تمام سنتتیک 5W-40 به گونه ای مهندسی و تولید شده است که هنگام استارت سرد در زمستان با درجه پنج و در دمای عملیاتی موتور با درجه چهل جاری می گردد.

 

برای انتخاب روغن موتور مناسب خودروی خود به دفترچه و یا انتخاب روغن موتور مناسب مراجعه نمایید.