IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

سیاست ایمنی، حفاظت، بهداشت و محیط زیست

سیاست ایمنی، حفاظت، بهداشت و محیط زیست

سیاست ایمنی، حفاظت، بهداشت و محیط زیست کاسترول در جهان از چند اصل ساده و در عین حال مهم تشکیل شده است: عدم رخ داد حادثه، اجتناب از هر ضرری به انسان ها و محیط زیست . ما برآنیم تا در صنعت خود، در حوزه ایمنی پیشرو باشیم.

برای کاسترول هیچ امری مهم تر از ایمنی، حفاظت و سلامت کارکنان و ساکنان مناطقی که در آنها حضور داریم، نیست.

ما متعهدیم به:

  • پیروی از قوانین و سیاست های سازمان
  • مدیریت سیستماتیک ریسک و کلیه فعالیت هایمان
  • نظارت مستمر بر اجرای سیاست ها
  • به روز رسانی و یادگیری مستمر

تک تک افرادی که در کاسترول حضور دارند در اجرای سیاست های HSSE سهیم اند.