IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

گرانروی (ویسکوزیته)

درجه های گرانروی  روغن موتور

درجه های گرانروی روغن موتور به چه معناست؟

کلمه "گرانروی" یا "ویسکوزیته" دراصل بیان گر مقاومت روغن دربرابر جاری شدن می باشد. در این نوشته کوتاه توضیح می دهیم عباراتی از قبیل 0W-20 و 5W-40 به چه معنا هستند.

همانطوریکه گفتیم گرانروی مقاومت روغن دربرابر جاری شدن می باشد. دو شاخص عددی معرف درجه گرانروی هستند. عدد نخست قبل از حرف انگلیسی W که مخفف Winter (زمستان) می باشد، بیانگر جاری شدن روغن در دمای پایین می باشد – برای مثال زمان استارت . عدد دوم بیانگر جاری شدن روغن در دمای عملیاتی موتور می باشد.

هرقدر عدد گرانروی کوچکتر باشد روغن بهتر جاری می گردد. بنابراین روغن 5W-30آسان تر از 10W-30 در زمان استارت جاری می گردد جاری می گردد و به همین ترتیب 10W-30 از 10W-40 در دمای عملیاتی موتور بهتر جاری می گردد.

این امر از آنجایی مهم است، که روغن به طور طبیعی هنگامی که دما کاهش می یاید ضخیم می گردد و هنگامی که دما افزایش می یابد نازک می شود. روغن نازک با گرانروی پایین در دمای پایین بهتر جاری شده و از قطعات محافظت می کند.

روغن ضخیم با ویسکوزیته بالامعمولا در دمای بالا تر با حفظ مقاومت فیلم، بهتر از قطعات موتور محافظت می نماید.